سها مرتضایی دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران شب گذشته به همراه دو دانشجوی دیگر در خوابگاه دانشجویی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

 

جمعه ۱ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah