زندان عادل آباد شیراز در حال حاضر به طور کامل پر شده است.
از آمار دقیق، اسامی و وضعیت کنونی بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست.
پیش از این بازداشت شدگان به اداره اطلاعات و بازداشتگاه خیابان خیام منتقل می شدند. اما بر اساس گزارشات دریافتی شماری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان به ساختمان حفاظت اطلاعات زندان عادل آباد شیراز منتقل شده اند.
ماموران اطلاعات بازداشت شدگان را تحت شکنجه قرار می دهند تا از آنها اعترافات اجباری مبنی بر ارتباط با خارج از کشور بگیرند.
خانواده های بسیاری از بازداشت شدگان با وجود مراجعه برای اطلاع از وضعیت فرزندانشان، پاسخ درستی دریافت نکرده و از عزیزان خود بی خبر هستند.
ماموران امنیتی مجروحان را از بیمارستانها به زندان منتقل می کنند.
آنها در حال تحقیق درباره افرادی هستند که به دلیل جراحت در بیمارستانهای نمازی و فقیهی مداوا شده اند تا پس از احراز هویت، آنان را بازداشت کنند.

دوم آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah