فیلمی از قهرمانان مریوان

درقیام آبانماه

 

 

تهران

 

رامهرمز

ساری

ساری ۲۶ آبان


تهران، ستارخان، آبان۹۸

گزارشی از آتش زدن بانک سپه گلستان. ۲۸آبان ۹۸

 

فیلمی از اعتراضات در چهار راه شاهپور ستارخان
۲۵ آبان

 

 

قیام تهران (شاه عبدالعظیم)
۲۹ آبان

 

فیلم آتش زدن موتور یگان ویژه در آریا شهرتهران

 

فیلمی جدید از قیام در تهران میدان شوش روز شنبه ۲۵ آبان ۹۸
ماموران سرکوبگر

 

فیلمی از کرمانشاه
دراین ویدئو تصاویر مزدورانی که دست در سرکوب و کشتار جوانان کرمانشاه در قیام داشتند دیده میشود
مزدوران بسیج در پایگاه ضد مسجد النبی در طاق بستان کرمانشاه
بە فرماندھی مزدور حاج محمد طالبی

 

فیلمی از کرمانشاه
دراین ویدئو تصاویر مزدورانی که دست در سرکوب و کشتار جوانان کرمانشاه در قیام داشتند دیده میشود
مزدوران بسیج در پایگاه ضد مسجد النبی در طاق بستان کرمانشاه
بە فرماندھی مزدور حاج محمد طالبی

فیلمی از تعدادی از دستگیر شدگان قیام آبان که نشان می‌دهد پس از دستگیری به مدرسه‌ ای به نام مدرسه دخترانه قدس آورده شده
سپس با چشم‌بند و پابند به محل دیگری منتقل می‌شوند.

فیلمی از قیام در بوکان- جوانان با یورش به ماموران سرکوبگر آنها را فراری می دهند
آبانماه