کنگره جهانی اتحادیه کارگری تی یو سی گلوبال TUC Globalدر برگیرنده ۶میلیون عضو در انگلستان و ولز حمایت خود را از قیام مردم ایران اعلام کرد.
تی یو سی گلوبال، همراه با جامعه بین‌المللی اتحادیه‌های جهانی، در همبستگی با مردم ایران بوده و سرکوب وحشیانه تظاهرات سراسری توسط مقام‌های رژیم ایران را محکوم می‌کنیم.
کنگره اتحادیه‌های صنفی آفریقای جنوبی OSATU با ۲میلیون عضو همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کرد و سرکوب وحشیانه قیام آفرینان را محکوم کرد.

چهارشنبه ۶ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah