بە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)، نیروها ادارە اطلاعات شهرستان کلاردشت در استان مازندران، بە منزل ”مژگان کاوسی“ نویسندە، محقق و کارگردان کرد یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.
یک منبع نزدیک بە خانوادە کاوسی ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، با گذشت ١٠ روز از بازداشت این نویسندە کرد، هیچ اطلاعاتی از سرنوشت وی در دست نمی باشد و پیگیریهای خانوادەاش بی نتیجە ماندە است.
مژگان کاوسی در دو پست آخر خود کە در شبکە اجتماعی اینستاگرام منتشر کردە بود، با انتشار تصاویری از جانباختگان مریوان و جوانرود در اعتراضات اخیر از هشتگ ”سکوت خیانت است“ استفادە کردە بود.
این نویسندە و محقق کرد طی سالهای گذشتە مقالاتی را دربارە زبان کردی ارائە نمودە و فیلم مستند کوتاهی را در سال ١٣٩٦ تحت عنوان ”هیوا“ تهیە کردە بود.
این مستند کوتاه دربارە خطر نابودی زبان کردی میان کوردها کلاردشت با کارگردانی خانم کاوسی تهیە شدە بود.
وی همچنین کتاب ”انفال و سرگذشت تیمور“ اثر ”عارف قربانی“ اهل کرکوک را به فارسی برگردانده است.

 

 

پنجشنبه ۷ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah