ملیحه جعفری به یکی از بازداشتگاه های امنیتی زندان اوین منتقل شده است.
تا این لحظه از شرایط نگهداری و ارگان بازداشت کننده این دانشجوی زندانی اطلاعی در دست نیست.
همچنین ملیکا قرەگوزلو (دنیز) دانشجوی دانشگاە علامە طباطبایی در ٢٧آبان ۹۸مقابل دانشگاه تهران دستگیر شدە و اکنون در بند اطلاعات سپاە زندان اوین است.

 

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah