نوبت آتش زدن قبر خمینی هم می رسد مردم و جوانان قیام‌آفرین و شورشی توانستند قبر محمد باقر حکیم مزدور شناخته شده آخوندها در نجف را آتش بزنند.
از روز پنجشنبه ۷آذر۹۸ مردم نجف این ساختمان را محاصره کرده بودند. لباس‌شخصیها و تک تیراندازهای وابسته به رژیم آخوندی با شلیک مستقیم به مردم و جوانان مانع از نزدیک شدن مردم می‌شدند.
ولی جوانان نجف کوتاه نیامدند و تصمیم گرفته بودند که هر طور شده و به هر بهایی این ساختمان را به آتش بکشند.
به گزارش رسیده سه تن از مردم و جوانان قیام آفرین عراقی در نجف در اثر شلیک تک تیراندازها به شهادت رسیدند.
همچنین در دیوانیه – شهر حمزه شرقی، مردم و جوانان انقلابی در این شهر تابلو بزرگ باقر حکیم را پایین کشیدند و از بین بردند.

 

شنبه ۹ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah