رضا حسن‌وند ۲۶ ساله در روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ در شهرک اندیشه(شهریار) بر اثر اصابت گلوله نیروهای جنایتکار خامنه ای به قلبش شهید شد.
میلاد محققی ۲۱ ساله، در جریان اعتراضات در شهریار به ضرب گلوله نیروهای جنایتکار خامنه ای شهید شد
۳ روز طول کشید تا با اخذ تعهد و تهدیدها پیکرش را تحویل خانواده دادند.
مظفروطن دوست اهل دولت آباد کرمانشاه کە در تظاهرات اخیر روز ۲٦ آبان با شلیک مستقیم مزدوران رژیم بە شهادت رسید.
علیرضا استوان نوجوان هفده ساله ای که اهل شهرک آلارد رباط کریم
در میدان فرمانداری رباط کریم ساعت ۷شب ۲۵آبان توسط نیروهای جنایتکار خامنه ای تیرخورد وشهیدشد.
یونس جلیلی که در اعتراضات سراسری آبان ماه درکرمانشاه توسط نیروهای جنایتکار به شهادت رسید.
محمد میرزایی در جریان اعتراضات سراسی آبانماه در دولت آباد کرمانشاه با ضرب گلولە مزدوران رژیم بە شهادت رسید.
ابراهیم مهدی‌پور در قیام آبان ۹۸ در فردیس کرج وازکادرهای ارتش که توسط نیروهای جنایتکار آخوندی به شهادت رسید.
محسن کرمی نیا در تظاهرات سراسری آبان ماه در کرمانشاه با شلیک مستقیم مزدوران رژیم به شهادت رسید.

 
یکشنبه ۱۰ آذر۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah