پدردو دانشجو در تماس با کانال شوراهای صنفی کشورگفت: «بعد از گذشت حدود سیزده روز از بازداشت آنها در زندان اوین هنوز فرزندانم آزاد نشده اند و هر روز توسط دکتر سرسنگی معاونت فرهنگی دانشگاه و دکتر سلیمانی رئیس حراست دانشگاه وعده آزادی به فردا و پس فردا موکول می شود.
ملیحه جعفری دانشجوی کارشناسی ورودی ۹۷ رشته نمایش عروسکی و مریم جعفری دانشجوی کارشناسی ورودی ۹۷ رشته مجسمه سازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران روز دوشنبه ۲۷ آبانماه در خیابان پورسینا در اطراف دانشگاه تهران دستگیر شده و در حال حاضر طبق اطلاعی که به خانواده شان داده شده، در بازداشتگاه اوین هستند.
یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah