خبر بازداشت پریسا سیفی دانشجوی رشته طراحی گرافیک در جریان اعتراض های آبان ۹۸
بنابه خبری که اکنون رسیده است، پریساسیفی دانشجوی رشته طراحی گرافیک روز سەشنبە آبانماه، به دنبال ۲۸اعتراضات سراسری در ایران، با یورش نیروهای سرکوبگر به منزل وی بازداشت شده است.
دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸

t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah