صدها نفر امروز در پاریس در یک راهپیمایی «علیه کشتار در ایران» شرکت کردند. بهزاد نظیری، عضو شورای ملی مقاومت ایران در حاشیه این تظاهرات به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت که «رژیم ایران وارد مرحله ای تازه شده و فرمان منظم تیراندازی به روی تظاهرکنندگان را صادر کرده است» و این به گفتۀ عضو شورای ملی مقاومت اقدامی است بی سابقه، زیرا، به گفتۀ او «هرگز چنین کشتاری در ایران صورت نگرفته است.»بهزاد نظیری در ادامه افزوده است که «ایران در تب و تاب است» و دامنۀ سرکوب ها رو به توسعه.
عضو سازمان مجاهدین خلق ایران گفته که در اعتراض های اخیر خیابانی در ایران ۶٠٠ نفر کشته، ٤۰۰۰ نفر زخمی و ۱۲٠٠٠ نفر دیگر دستگیر شده اند.شماری از نمایندگان و شخصیت های سیاسی فرانسوی نیز در تظاهرات امروز سازمان مجاهدین شرکت جستند. بهزاد نظیری در ادامه گفته است که جامعۀ بین المللی باید بدون مماشات، سرکوب و کشتار در ایران را محکوم کند و به انفعال بی تفاوتی خود خاتمه دهد. وی از فرانسه خواسته است وظیفۀ یک تحقیق بین المللی دربارۀ وضعیت زندان های ایران، کشته و زخمی ها و دستگیر شدگان بر عهده بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah