پاسدار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران: لشکر دشمن مثل زمان جنگ نیست که جای خاصی ساماندهی شود بلکه در هر جایی که زمینه فراهم است و آمادگی دارند از طریق فضای مجازی شناسایی می کند و از طریق عوامل و عناصر، آنها را به یکدیگر وصل می کند تا آن روزی که بتواند در جامعه ما اغتشاش و منابع کشور را نابود کند.

سه شنبه،۱۲ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah