به گزارش ایرنا آخوند روحانی شیاد و جنایتکار که دو قورت ونیمش هم باقی است و پس از گران کردن بنزین و طرح مقابله با نارضایتی اجتماعی با سرکوب و کشتار روز چهارشنبه در تهران گفت : «ما دچار یک مسئله‌ای شدیم که از نظر من در سال ۹۸ قابل پیش بینی بود و این را من به دوستان گفته بودم.»
شیخ شیاد خواستار تفکیک میان بازداشت شدگان اعتراض‌های گسترده آبان شد و گفت: «مثلا اگر کسی تخلفی کرده لاستیکی آتش زده از نظر من جرمی نیست اگر چه کارش درست نبوده ولی نباید آنها را نگه داریم. جوانی بوده آمده دادی زده و شعاری داده نباید سخت گیری شود… اما کسی با سلاح گرم آمده آن حساب دیگری دارد یا با سلاح سرد آمده حساب دیگری دارد یکی با قمه حمله کرده یکی آمده فروشگاه را تاراج کرده و آتش زده اینها با یکدیگر فرق می‌کند من خواهش می کنم این گونه موارد تفکیک شود» گور خود کنی به دست خود.
چهارشنبه ۱۳ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah