مجيد مجدم فرزند سعيد از اهالى روستاى زبيديه تابع بندر خورموسى(سربندر)ماهشهر همزمان با اعتراضات در كوت سيد صالح تابع شهرستان كارون مهمان اقوامش بوده و همراه ديگر مردم معترض شركت كرده بود كه در اثر تيراندازى كور نيروهاى جنایتکار امنيتى زخمى مى شود و به بيمارستان منتقل مى شود.
در بيمارستان از او مصاحبه خواستند اما با خبرنگاران حكومتى همكارى نكرده و سپس بعد از دو روز به خانواده او گفتند كه فوت كرده است. بستگان او مى گويند: در بيمارستان نيروهاى امنيتى بالاى سر او بودند، مجروح بود اما زخم هايش كشنده نيستند،قرار بود بعد از بهبودي او را به بازداشتگاه منتقل كنند اما كشته شد.

چهارشنبه ۱۳ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah