گرین کارت ابوالفضل شمخانی پسر دریادار شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و از آمرین سرکوب مردم ایران که در آمریکا تشریف دارند!
این یک نمونه است. شمار بسیار زیادی از فرزندان قاتلین مردم ایران و ایادی رژیم جنایتکار آخوندها در آمریکا وکانادا و اسپانیا و انگلیس ودیگر کشورها هستند. بخشی از همدستی با جنایتکاران علیه مردم ایران. مردم ایران بویژه هموطنان خارج از کشور باید خود دست به کار شوند و از اکنون این دزدان و قاتلین را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهند.

 
چهارشنبه ۱۳ آذر۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah