به گزارش دریافتی حکم ۴ سال و ۵ ماه زندان برای رضوانه احمدخانبیگی که از سوی شعبه ۲۶ بیدادگاه رژیم در تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد حکومت صادر شده بود، در شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب، عیناً تأیید شد
شایان ذکر است:
این فعال مدنی از ۲۶ آبان ماه نیز بدلیل پرونده سازی جدیدی توسط اطلاعات سپاه، در انفرادی بند ویژه بازجویی محبوس است.

 

یکشنبه ۱۷ آذر۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah