۱- امیر رضا عبداللهی ۱۳ ساله
۲- نیکیتا اسفندانی ۱۴ ساله
۳- آرمین قلدری ۱۵5 ساله
۴- خالد غزلاوی ۱۶ ساله
۵- رضا نی سی ۱۶6 ساله
۶-سید احمد جعاوله ۱۷ ساله
از بندر ماهشهر (خوزستان)
۷-محمد بریهی ۱۷ ساله
۸-محمد رضا احمدی ۱۷ ساله
۹- آروین رجبی ۱۷ ساله
۱۰- ساسان عبدی وند۱۷ ساله
کلاس یازدهم از یزدان شهر
اصفهان
۱۱_امیر حسین دادوند ۱۷ ساله
۱۲- پژمان قلی پور ۱۸ ساله
۱۳- پدرام جعفری ۱۸ساله
۱۴- جواد بابایی ۱۵ساله
از شهر قدس
۱۵-محمد داستان خواه ۱۵ ساله
از شهرک صدرای شیراز
۱۶-مهدی ولی پور ۱۶ ساله
از جاده ساوه تهران
۱۷-محسن محمد پور ۱۷ ساله
از خرمشهر
۱۸_ابراهیم مرادی ۱۸ ساله
از جوانرود
۱۹-امیر رضا عبد الهی ۱۲ ساله

 
دوشنبه ۱۸ آذر۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah