تصاویر نشان میدهند که آنها را پس از بازداشت شکنجه و سپس در رودخانه انداخته اند.
رأفت پایان ناپذیر خامنه ای کودک کش همچنان ادامه دارد.
اما خامنه ای و نوچه هایش مانند پاسدار شمخانی بدانند که انتقام آنها سخت و بی امان خواهد بود. آنها در قیام برای سرنگونی نظام ولایت فقیه در خشم و خروش جوانان میهن زنده خواهند بود و راهشان پر از رهروان شورشی و جنگاور است.
جمعه ۲۲ آذر ۹۸

 

 
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah