سها مرتضایی دانشجوی ستاره‌داری که در اعتراض به عدم امکان تامین وثیقه دست به اعتصاب غذا بود به بهانه‌ آزاد شدن از بند امنیتی زندان اوین خارج شده و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.
سها مرتضایی که در اعتراض به وثیقه پانصد میلیونی تعیین شده با اعلام اینکه توانایی تامین وثیقه ندارد، دست به اعتصاب غذا زده بود، روزسه شنبه دهم دیماه در تماس تلفنی
از زندان قرچک ورامین اعلام کرد در روز دهم اعتصاب غذای خود قرار دارد.
بازپرس شعبه اول دادسرای اوین به خانم مرتضایی گفته دستور آزادی او صادر شده است اما نیروهای امنیتی بعد از خروج از زندان اوین او را با چشمبند و دستبند به زندان قرچک منتقل کرده‌اند
کانال دانشجویان مطالبه گر ایران

 

 
سه شنبه ۱۰ دی ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah