با این قیافه وارفته و شرایط پیش آمده که نخستین محصولش مرگ قاسم سلیمانی بود، مترسکی بیش نیست.

 

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah