وقوع سیل در جزیره قشم ؛ امروز
۲۰دی

 

وقوع سیل در جزیره قشم ؛ امروز
۲۰دی

 

آتش سوزی مهیب در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد واقع در استان قزوین
حجم بالایی از دود و آتش ناشی از آتش سوزی در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد رخ داده است.
جمعه ۲۰ دی ۹۸

 

آتش سوزی مهیب در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد واقع در استان قزوین
حجم بالایی از دود و آتش ناشی از آتش سوزی در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد رخ داده است.
جمعه ۲۰ دی ۹۸

 

آتش سوزی مهیب در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد واقع در استان قزوین
حجم بالایی از دود و آتش ناشی از آتش سوزی در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد رخ داده است.
جمعه ۲۰ دی ۹۸

 

 

آتش سوزی مهیب در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد واقع در استان قزوین
حجم بالایی از دود و آتش ناشی از آتش سوزی در یکی از واحد های تولیدی شهرک صنعتی حیدریه ضــیــــاءآبــــاد رخ داده است.
جمعه ۲۰ دی ۹۸

 

وقوع سیل در جزیره قشم ؛ امروز
۲۰دی

 

 

 
جمعه ۲۰ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah