بە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١٩ دی ٩٨  جسد “سردار اعظمی” شهروند بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه در روستای قشلاق بە خاک سپردە شدە است.
سردار اعظمی ٤١ سالە روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩) در جریان اعتراضات آبان ماه امسال در شهر پرند استان تهران ناپدید و از آن زمان سرنوشتش نامعلوم بود.
بە گفتە یکی از نزدیکان آقای اعظمی، جسد سردار کاملا سوختە و از طریق آزمایش DNA هویت وی احراز شدە است.
این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در ادامە اعلام کرد کە، نیروهای امنیتی بە خانوادەاش اعلام کردەاند کە از رسانەای شدن این خبر خودداری کنند.
سردار اعظمی بە همراه همسر و دو فرزندش از ١٠ سال پیش ساکن تهران بودە و آنجا بە کارگری مشغول بودە است.

 
جمعه ۲۰ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah