مجلس رژیم با حمایت از جنایت سپاه پاسداران در هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین گفته : اجازه نمیدیم اشتباه » یک عضو خانواده» باعث سوء استفاده دشمنان شود!
منظور از دشمنان هم مشخص است مردم ایران است. ما هم شما را به زباله دان تاریخ و همانجا که شاه را فرستادیم می فرستیم.

 

یکشنبه ۲۲ دی ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah