photo_2020-01-13_11-51-35.jpg

 

نبی تردست از بازداشت شدگان دانشگاه رازی کرمانشاه
نبی تردست دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه عصر دیروز در جریان تجمع دانشجویان این دانشگاه در سوگ جانباختگان هواپیمای اوکراینی بازداشت شده است و همچنان خبری از وضعیت وی در دست نیست.

 

 

 

photo_2020-01-13_11-57-57.jpg

صلاح غریبی دانشجوی دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه عصر روزیکشنبه بیست ودوم دی در جریان تجمع دانشجویان این دانشگاه در سوگ جانباختگان هواپیما بازداشت شده است و همچنان خبری از وضعیت وی در دست نیست.

 

 
دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah