به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، یکی از بازداشت شدگان آبان ماه شهر کرمانشاه با هویت ”نادر رضایی آبطاف“ کە متاهل نیز بودە، زیر شکنجە نهادهای امنیتی حکومت ایران جانش را از دست دادە است.
بە گفتە یک منبع مطلع، جسد نادر رضایی آبطاف روز یکشنبە ٨ دی ٩٨ (٢٩ دسامبر ٢٠١٩) بە خانوادەاش تحویل دادە شدە و بە خاک سپردە شدە است.
این منبع در ادامە اعلام کرد کە، نادر رضایی روز شنبە ٢٥ آبان (١٨ نوامبر) هم زمان با اولین روز اعتراضات مردم کرمانشاه در پی افزایش قیمت بنزین در محلە جعفرآباد کرمانشاه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و از آن زمان خانوادەاش هیچ اطلاعی از وی نداشتەاند.
دست کم سه نفر از افراد مطلع و نزدیک به خانواده نادر رضایی، بازداشت و متعاقبا مرگ وی را زیر شکنجە مورد تایید قرار دادەاند .

به گفته منابع مذکور، خانواده وی به شدت توسط نهادهای امنیتی نسبت به اطلاع رسانی و گفتگو با رسانەها منع و تهدید شدەاند.

دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah