تا این لحظه از وضعیت او و نهاد بازداشت کننده هیچ اطلاعی در دست نیست!

این بازداشت در شرایطی صورت گرفته که محمد نوری زاد

نیز همچنان دراعتصاب غذا  و در شرایطی نگران کننده به سر می برد.

 

دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah