تجمع دانشجویان دانشگاه بروجرد با اجرای ترانه سرود یار دبستانی -سه شنبه ۲۴ دی ۹۸

 

فریاد بی شرف بی شرف انقلابیون در دانشگاە امیرکبیر خطاب بە نوچە های خامنەای

 

 

 

 

 

 

سپاهی حیا کن مملکت و رها کن

سه شنبه ۲۳ دی ۹۸دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر)
انقلاب با قدرت تا پیروزی حتمی به پیش میرود
زمان برخاستن کاوه‌ها در سراسر میهن اشغال شده است. هموطن برخیز

 

 

تهران  شعار ایرانی باغیرت حمایت حمایت

تهران
خیابان انقلاب، در برابر دانشگاه تهران
باشعار : «توپ، تانک فشفشه، رهبر باید گم بشه» سه شنبه 24 دی

 

photo_2020-01-14_16-16-03.jpg

دانشجویان در محوطه دانشگاه گیر افتاده اند و درب‌های دانشگاه را بسته اند

 

 

 

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران به خیابانها کشیده شد

سه شنبه

 

 

 

دانشگاه پلی تکنیک

 

تظاهرات دانشجویان دانشگاه بهشتی و پلی تکنیک و هنرپردیس سه شنبه  بیست وچهارم دیماه


سه شنبه ۲۴ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah