قطع شدن اینترنت در سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از انتشار ابعاد خسارت و تلفات
بخاطر اینکه مردم بلوچستان واقعیت خسارات سیل و خبرهای آن مناطق را به شکل آزادانه منتشر نکنند اینترنت آن منطقه را قطع کردند

سپاه پاسداران در ادعا برای کمک رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
بالگرد فرستاده اما مانند زلزله کرمانشاه فقط نمایشی می چرخند و مردم می گویند نمی دانیم کمک ها به کجا می رود.
هموطنان خود کمکها را برسانید به این دزدان و دشمنان ایران و ایرانی اعتماد نکنید.
سه شنبه ۲۴ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah