سه دانشجوی دانشگاه کردستان به نامهای ارشد اتابک زانیار احمدپور و مسلم سلیمانی از سوی  روز چهارشنبه ماموران ادارە اطلاعات در محوطە این دانشگاه بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضای بازداشت شدند.

 

 

 

photo_2020-01-15_21-54-42

 
چهار شنبه ۲۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah