فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌ زاد و صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، فعالین مدنی محبوس در زندان مشهد امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه، در جریان تحصن مقابل دادگاه این شهر، توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

 
چهار شنبه ۲۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah