محمدرضا محمدی کشکولی متولد سال ۱۳۴۵ در شیراز است. وی قاضی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران بود و محمد رضا ثلاث را به حکم قصاص محکوم کرد.

وی از آمران و عاملان سرکوب در شیراز در قیام آبان ۹۸ از جمله در شهرک صدرا بود. این جنایتکار اکنون خود را برای نمایندگی مجلس رژیم قاتلان کاندید کرده است. اطلاعات بیشتر در باره این جنایتکار را در اختیارمان قرار دهید تا افشا کنیم.
چهار شنبه ۲۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah