برای اونهایی که یادشان رفته بود رژیم دیکتاتوری شاه چگونه با قیام مردم ایران سرنگون شد
شعارهای قیام حال هوای همان قیام را به یاد می آورد اما با رادیکالیسم و تجربه بیشتر و دستاوردهایی گرانقدر.
رضا پهلوی که بازیچه دست سپاه پاسداران شده بود فکر می کرد با حمایت اربابانش به تاج و تخت باباش می رسه!
انگار بیش از نیم قرن مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه و شیخ باد هوا بود و این همه جان شیفته آزادی جانشان را از سر راه گیر آورده بودند و بیهوده از دست دادند!
او می گفت سپاه پاسداران به ملت خود شلیک نمی کند! و آنها را محافظان و مدافعان وطن می نامید! در مرگ قاسم سلیمانی سکوت پیشه کرد و پس چند روز نوشت رژیم نتوانسته یک تشییع جنازه را برگزار کند!
شعارهای» نه شاه می خوایم نه رهبر نه بد میخوایم نخ بوتر» و «نه تاج نه عمامه آخوند کارت تمامه» و …پاسخ مردم ایران به طرف حسابهایی بود که این بچه دیکتاتور را حلوا حلوا می کردند. یک الدنگ بیکاره و هیچکاره و مفت خور که به گفته کسانی که او را می شناسند حتی عرضه اداره یک آبدارخانه را هم ندارد!

 

چهار شنبه ۲۵ دی۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah