گزارش هاى دريافتى از كوى دانشگاه، حاکی است که تعداد زيادى از دانشجويان توسط لباس شخصى ها بازداشت شده اند.
بنا به خبرهای رسیده از کوی دانشگاه بازداشت دانشجويان در آستانه برگزارى نمايشنامه فرمايشى نماز جمعه تهران صورت گرفته است.

طبق آخرين گزارش ها بيش از ١٠ نفر از دانشجويان طي ساعات گذشته توسط لباس شخصى ها بازداشت و به مكان هاى نامشخصى منتقل شده اند.
جمعه ۲۷دیماه۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah