حسن رضایی‌فر، مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری از تحویل دو جعبه سیاه پرواز تهران – کی‌یف به کارشناسان اوکراینی خبر داد و گفت مقصد نخست برای خواندن جعبه‌ها اوکراین است. اگر مشخص شود که آنجا این کار شدنی نیست، مقصد نهایی فرانسه خواهد بود.
وی می افزاید که به صورت مکرر با تیم کارشناسان اوکراینی جلسات برگزار شده و جعبه‌های سیاه در ایران خوانده نمی‌شود و با توجه به درخواست اوکراینی‌ها، جعبه‌های سیاه به این کشور منتقل می‌شود و با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه، کانادا و آمریکا سعی می‌کنیم FDR هواپیما را در شهر کی‌یف بازخوانی کنیم.» این در حالی است که تا کنون مدعی بودند خودشان جعبه سیاه را می خوانند اما اکنون اعتراف می کنند که نه سواداین کار را دارند و نه تکنولوژی آن را دارا هستند!
شنبه ۲۸ دی ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah