به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٨ دی ٩٨ حکم اعدام محی الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی اهل اشنویە کە هم اکنون در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، تایید شد.
بنابه این گزارش این حکم از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخ لو“ تایید شدە و همان روز بە محی الدین ابراهیمی ابلاغ شدە است.
محی الدین ابراهیمی ٤١ سالە و اهل روستای ”الکاوی“ اشنویە، روز شنبە ١٣ آبان ٩٦ در حالی کە مشغول کولبری بود از سوی نیروهای مستقر در پایگاه ”بیمضرتە“ اشنویە اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی و همانجا بازداشت شد.
این شهروند اهل اشنویە مرداد ٩٧ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران“ بە اعدام محکوم گردید کە این حکم روز گذشتە از سوی همان شعبە دادگاه عینا تایید شدە است. محی الدین ابراهیمی کە متاهل می باشد، سال ١٣٨٩ نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مدت ١٤ ماه زندانی شدە بود

 

 

یکشنبه ۲۹دی  ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah