رئیس جمهور مستعفی عراق برهم صالح پس از جلسه ای که اندکی قبل به پایان رسید، محمد توفیق علوی به طور رسمی نخست وزیر اعلام کرد.

 

 
دوشنبه ۳۰دی ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah