ماموران امنیتی بعداز تفتیش منزل  تلفن همراه همسر جعفرابراهیمی بازرش شورای هماهنگی معلمان و فعال فرهنگی زندانی را ضبط کرده و با خود بردند.
جعفر ابراهیمی یک ماه پیش از سوی ماموران امنیتی در بهشت سکینه دستگیر و همچنان در بازداشت می باشد.
به نظر می آید آنها در پی پرونده سازی برای ادامه بازداشت وی می باشند.

 

 
سه شنبه اول بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah