اکبر نعیمی صبح روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۹۸ در محل کارش در تهران بازداشت شد.
ماموران امنیتی پس از بازداشت این فعال آذربایجانی منزل وی را بازرسی و لپ تاپ و کتابهای ایشان را نیز با خود بردند.
هنوز از دلایل بازداشت و مکان نگهداری اکبر نعیمی گزارشی نرسیده است.

پنجشنبه ۳ دوم بهمن ۹۸

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah