⁩ میلاد قربان نژاد سی و یک ساله از دانشجویان دانشگاه بابل در اعتراض به کشته شدن مسافران ⁧ هواپیمای اوکراینی که هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت مقابل دانشگاه نوشیروانی بابل دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل گردید.
خانواده میلاد قربان نژاد هنوز از سر نوشت وی بی خبرند.

 
پنجشنبه ۳ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah