این نمایش حکومتی با این هدف شروع شد که خامنه ای پس از هلاکت سردژخیم قاسم سلیمانی، نیروهای خود را پیرامون مقتدا صدر بسیج کند و به‌میدان بیاورد و با آن، قیام سراسری مردم عراق را که کانون آن میدان تحریر بغداد است، از هم بپاشاند و با تسخیر این میدان، توطئهٔ خود برای به‌انحراف کشاندن قیام عملی کند.
اما پس از چند هفته بسیج تبلیغاتی گسترده در عراق برای برگزاری ضدتظاهرات روز جمعه ۴بهمن، که شبکه‌های تلویزیون رژیم هم برای آن سنگ‌تمام گذاشتند، این نمایش حکومتی به‌صحنه آمد و یک شکست بزرگ و نمایان دیگر برای رژیم در عراق رقم زد.
کمیته هماهنگی قیام در عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقتدا صدر به «آزادگان» عراق خیانت کرده است.
این کمیته تأکید کرد که تظاهرکنندگان عراقی با فتوای مذهبی یا توییتر مقتدی صدر به صحنه نیامدند که با فتوای او یا توییتر او میدان‌های تظاهرات را ترک کنند.

 

 
شنبه۵ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah