رجب صفروف در مصاحبه با سایت روزنامه روسی پراودا در دسامبر ۲۰۱۹ می گوید: در مذاکراتی که ما با ایرانیان برای تقسیم خزر شروع کردیم، ایران می توانست سهم ۵۰ درصدی خود را بخواهد ولی ما ناگهان شوکه شدیم که آنها خودشان با پیشنهاد ۲۰ درصد برای هر کشورها وارد مذاکره شدند. یعنی ایران می توانست سهم ۵۰ درصد خود را از قرادادهای قدیمی بین ایران و روسیه بخواهد ولی ایرانی ها از سهم خود به نفع روسیه و کشورهای همسایه گذشتند.

 

شنبه۵ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah