آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود/اصلاح‌طلب بود
وانکس که فریبـــــــا و ریاکار و جلب بود / اصلاح‌طلب بود
آنکس که به دانشکده‌ها وعده‌ی خوش داد؛/ دستور بکش داد!
وانکس که سر وعده‌اش از بیخ عرب بود / اصلاح‌طلب بود
آن شخص که مرثیه‌ی جلاد اوین خواند/این بود، همین خواند!
وان شخص که از هر دو فروهر به غضب بود …….اصلاح‌طلب بود
میگفت که تعقیب کند هرچه که جانی‌ست / گفتند تبانی‌ست!
مالیده شدن را خودش البته سبب بود /اصلاح‌طلب بود
میگفت سر شب ز تسامح، ز تساهل/ وز صبر و تحمل
فرمانده زندان اوین، آخرشب بود! / اصلاح‌طلب بود
دیدم که عبای تن او تور سفید است! /این مکر جدید است
انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود!/اصلاح‌طلب بود
معقول از آن پیش که آید سر قدرت …میداشت مروت
گویند که اهل نظر و اهل ادب بود/ اصلاح‌طلب بود
خوش می‌پلکد باز درین گوشه و آن سو/ احسنت به این رو
البته از آخوند سماجت نه عجب بود/ اصلاح‌طلب بود
حقا که فرآورده‌ی او مرد مشنگی‌ست … (تشبیه قشنگی ست:)
او نخل و در این رابطه، محمود، رطب بود …اصلاح‌طلب بود
هادی تو چرا اینهمه سنگین شده کارت طنزست قرارت! این شعر تو از طنز تو بدجور عقب بود

 
شنبه۵ دوم بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah