زیباری در باره شیلک موشک کاتیوشاه به منطقه سبز بغداد نوشت: یک راکت به رستوران سفارت آمریکا اصابت کرده و دچار خسارت و آتش سوزی شده است. این یک بازی خطرناک است! باید منتظر بود آمریکا چه واکنشی نشان میدهد. رژیم آخوندها از یک سو می گوید ما دنبال جنگ نیستیم! اما از سوی دیگر با آتش بازی می کند! این رژیم تنها زبان زور می فهمد و لاغیر.
یکشنبه ۶ بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah