عفو بین‌الملل، روز دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ گفت که رژیم ایران با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی از جمله نیروی مرگبار و دستگیریهای خودسرانه، هزاران تظاهر کننده را به‌طور خشونت‌باری سرکوب کرد.
به گزارش عفو بین‌الملل، اکنون این زندانیها در معرض شکنجه و دیگر بدرفتاریها قرار دارند.
در این گزارش آمده است که در آبان ۹۸ نیروهای امنیتی با استفاده از نیروی مرگبار و شلیک بیش از ۳۰۰نفر از جمله کودکان را کشتند.
در ادامه گزارش آمده است که هزاران نفر دیگر زخمی شدند و مقامات ایرانی به‌سرکوب تظاهر کنندگان با دستگیری هزاران تظاهر کننده از جمله روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان حقوق‌بشر برای ساکت کردن در قبال سرکوب بیرحمانه رژیم ایران ادامه دادند.

 
سه‌شنبه ۸بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah