این شاه دزد حزب اللهی اسمش محسن پهلوان مقدم است که با راه انداختن شرکت کلاهبردار «پدیده شاندیز» سپرده ها ی صدهاهزار شهروند را بالا کشید
اما با فشار و اعتراض مالباختگان خشمگین این شرکت کلاهبرداری در مرداد امسال به زندان ابد محکوم شد!
چه محکومیتی که امروز ایشان در حال سفر در فرودگاه کیش دیده شد!

 
جمعه ۱۱بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah