پیش از پریسا فرشیدی  ، کیمیا علیزاده ، اولین زن مدال‌ آور ایران از بازی‌ های المپیک نیز به آلمان پناهنده شده بود! موج تازه مهاجرت و فرار ورزشکاران از ایران ادامه دارد و در هفته های تعداد زیادی از این ورزشکاران راهی کشورهای دیگر شده و با پرچم این کشورها به میدان می روند. این محصول سیاست های رژیمی ضد ایرانی است که سرمایه های کشورمان مجبور به ترک ایران میشوند. اما لازم است به همه فرزندان ایران زمین خاطر نشان کنیم که کشورهای دیگر هم دچار رژیم های فاشیستی بوده اند و با مبارزه و اتحاد و همبستگی ملی کشور خود را آزاد کرده اند تا فرزندان مردم سرزمینشان مجبور به ترک کشورشان نشوند. بزرگترین و زیباترین و ماندگار ترین رکورد قهرمانی مدال آزادی است که باید زیب سینه ستبر ایران و ایرانی بکنیم.

 
شنبه ۱۲بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah