زهرا اینچه‌درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران، اعلام کرد که سفارت استرالیا از صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی خود داری می کند.

درگاهی می گوید در ایمیلی که از سوی کشور استرالیا به فدراسیون ورزش ارسال شده دلیل ندادن ویزا به ورزشکاران ایرانی «احتمال تقاضای پناهندگی ورزشکاران» ایرانی به دلیل شرایط سیاسی اقتصادی ذکر شده است!

گفتنی است پس از کشتار مردم ایران در قیام آبان ۹۸ از سوی سپاه پاسداران و دیگر نیروهای سرکوبگر و چپاولگر رژیم ایران شمار زیادی از قهرمانان ورزشی ایران را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شدند.

 
یکشنبه ۱۳بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah