عصر روز شنبە ١٢ بهمن ٩٨ ، جسد یکی از کولبرانی کە در برف و کولاک گیر افتادە بودند بنام ”عثمان فتوحی“ فرزند علی و اهل سقز توسط مردم محلی پیدا شد. سرنوشت دو کولبر دیگر بە نام های ”امیر تورجانی“ اهل روستای تورجان و ”امیر کریم زادە“ اهل روستای ”درە زیارت“ همچنان نامعلوم می باشد.
همچنین برادرزادە عثمان فتوحی کە از ناحیە پا دچار سرمازدگی شدە بود، بە مراکز درمانی منتقل شده است.

 

 

 

فیلم پیدا شدن دو کولبر مفقود شدە سقزی توسط مردم ساکن روستاهای پنجوین اقلیم کوردستان

 

 

یکشنبه ۱۳بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah