حتما شما هم با چنین مواردی روبرو شده و می شوید. کسانی که این روزها خود را برای نمایش انتخابات مجلس نظام کاندید کرده اند و برای فریب مردم و کشاندنشان پای صندوق های رای تلاش می کنند.
هموطنی نوشته است. در یک ایستگاه اتوبوس منتظربودم که ناگهان یکی از خویشاوندان که در شهرداری تهران کار می کند و از دوستان پاسدار دزد و جنایتکار محمد باقر قالیباف است مرا دید و توقف کرد.
سلام و احوالپرسی گرمی هم کرد و خیلی هم به برادرم که از مخالفین نظام است ابراز ارادت می کرد! بعد گفت برای انتخابات مجلس نظام کاندید شده و از من خواست که به او رای بدهم! گفتم اولا؛ من از روزی که به سن قانونی رسیده ام هرگز در هیچ نمایش انتخاباتی شرکت نکرده ام و شناسنامه ام را تمیز تمیز نگهداشته ام طوری که برای تعویض شناسنامه رفتم کارمند اداره ثبت احوال گُل از گُلش شکُفت و با لبخند رضایت آمیزی گفتم آفرین خلی خوب آن را تمیز نگهداشته اید!
دوما شما دوست پاسدار قالیباف هستید که یک جنایتکار دزد است چطور می تونی هم با دشمن مردم ایران باشید و هم نسبت به مخالفین آن ارادت داشته باشی؟!کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز!
با خنده و خوشرویی گفت شما بهتر از من می فهمی و من هم با اینها مخالف هستم ولی به خاطر مردم در این انتخابات شرکت می کنم!
گفتم مردم میخوان سر به تن اینها نباشد بعد تو میگی به خاطر مردم با پاسدار قالیباف دوست شدی و به خاطر مردم داری پیش من به کسانی تلفن می زنی و تماس می گیری که همه پاسدار و اطلاعاتی و … هستند!

این مردمی که تو به دروغ برای گول زدنشان از آنها حرف می زنید همین یک ماه پیش تو خیابانها کشتار شدند!
در حالیکه هیچ جوابی برای حرف های من نداشت شرکتش در نمایش انتخابات را توجیه می کرد! گفتم من انگشت هایم را با خون مردم جوهری نکرده و نمی کنم و به هرکس هم ببینم می گویم انگشتهایتان را با خون مردم جوهری نکنید!
پیام ارسالی به کانال بگونه

 
دوشنبه ۱۴بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah