ژوزف بورل برای حفظ برجام از سوی رژیم ایران به تهران سفرکرد اما همه شواهد نشان می دهد که بورل با دست خالی از ایران برگشت.

رسانه های حکومتی سفر مسئول سیاست خارجی اروپا را سفری زیر سایه «ماشه» نامیدند که میخواهد جمهوری اسلامی را وادار به شروط آمریکا کند.
علی بیگدلی، کارشناس بین‌المللی رژیم در گفتگو با آفتاب یزد گفته است: « با ســفر بورل به تهران مى توان گفت اين آخرين گفتگويى است كه اروپا به ايران مى گويد تا فعاليت‌هاى خود را بارديگر در قالب برجام دنبال كند.

بورل در اين ديدار به نوعى به وضعيتى كه اروپا در حال حاضر دارد نيز اشاره مى‌كند؛ اينكه به هر حال اروپا بر آمريكا فشار مى‌آورد.

اما به نظر نمى‌رسد ايران در قبال درخواست هاى بورل نرمشى نشان دهد، از همين رو مى‌شود گفت كه وى در نهايت دست خالی از ايران برخواهد گشت.»

 
دوشنبه ۱۴بهمن ۹۸
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah